Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển (II. Các văn bản nội luật và một số văn bản khác – 1)

Lệnh của Chủ tịch nước ngày 26-6-2003 về việc công bố Luật

Ngày 24/12/2012. Cập nhật lúc 16h 37′

7. LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Luật biên giới quốc gia,

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Trần Đức Lương

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)Nguồn: http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/Home.aspx