Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển (II. Các văn bản nội luật và một số văn bản khác – 3)

9. Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia

Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Luật Biên giới quốc gia đã thiết lập hành lang pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng.

Để kịp thời tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Luật Biên giới quốc gia phải được tổ chức tuyên truyền, học tập đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; đặc biệt là cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới và Bộ đội Biên phòng nhằm làm cho mọi người hiểu được những nội dung cơ bản của Luật, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia đối với chủ quyền, lãnh thổ; chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, xã hội và nhân dân trong thực hiện Luật Biên giới Quốc gia.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan:

– Thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai Luật Biên giới quốc gia của Chính phủ (phụ lục kèm theo)*;

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực hiện luật được thống nhất (đề cương, tài liệu tập huấn, nội dung bồi dưỡng báo cáo viên…);

– Trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Biên giới quốc gia, Nghị định về Quy chế khu vực biên giới biển.

3. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ phối hợp biên soạn và thẩm định tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ có trách nhiệm xác định nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia trong toàn quốc; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức hữu quan biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác rà soát hệ thống hoá giáo trình, tài liệu giảng dạy, biên soạn tài liệu học tập Luật Biên giới quốc gia đưa vào chương trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng và các trường phổ thông. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thẩm định về nội dung.

5. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hoá1 Trung ương chuẩn bị nội dung và tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, giải thích đối ngoại liên quan đến Luật Biên giới quốc gia.

6. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, gắn an inh biên giới với an ninh nội địa; phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia.

7. Bộ Văn hoá- Thông tin2 chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các chương trình tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các chương trình đối với khu vực miền núi, dân tộc bằng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo gắn với an ninh, quốc phòng.

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch để bảo đảm nguồn kinh phí xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia.

10. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quốc gia trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, bộ liên quan có trách nhiệm:

– Tổ chức tổng kết công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với tuyên truyền, phố biến giáo dục Luật Biên giới để nâng cao ý thức pháp luật về biên giới, lãnh thổ và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

– Xây dựng quy hoạch dân cư gắn với quy hoạch sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới; kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

– Chỉ đạo các ban, ngành và các lực lượng ở địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

11. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia trong ngành, địa phương mình; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản của ngành mình liên quan đến Luật này bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia.

Hàng năm, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)Nguồn: Biên giới Lãnh thổ

Advertisements