4 loại bản đồ cổ khiến Trung Quốc “cứng họng” (3)

(Tư liệu lịch sử) –  Loại bản đồ thứ ba: Bản đồ do Trung Quốc vẽ chính Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Tập Atlas “Trung Quốc Địa Đồ” xuất bản bằng tiếng Anh năm 1908. Đây là Atlas chính thức, được in lần đầu tại Trung Quốc, do The China Inland Mision biên soạn và phát hành với sự hỗ trợ của Tổng cục Bưu chính nhà Thanh. Atlas này gồm 1 bản đồ tổng thể và 22 bản đồ các tỉnh của Trung Quốc. Ảnh chụp tư liệu do Kiến Thức thực hiện.

Bản đồ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc in trong tập Atlas “Trung Quốc Địa Đồ” 1908.

Bản đồ “Trung Hoa Dân Quốc Phân Tỉnh Tân Đồ” do Vũ Xương Á Tân Đại Học Xã xuất bản năm 1933.

Bản đồ Trung Quốc in trong tập Atlas “Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ” do Tổng cục Bưu chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân Quốc xuất bản bằng 3 thứ tiếng Trung, Anh, Pháp tại Nam Kinh năm 1919.

Bản đồ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong tập Atlas “Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ” 1919.

Bản đồ Trung Quốc in trong tập Atlas “Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ” do Tổng cục Bưu chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân Quốc tái bản tại Nam Kinh năm 1933.

Bản đồ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong tập Atlas “Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ” 1933.

Thanh Bình

Nguồn: kienthuc.net.vn
Vkyno (st)