Tag Archive | Học giả Hồng Kông

Học giả Hồng Kông: Trung Quốc đang tiến thoái lưỡng nan trên Biển Đông

(Vấn đề biển Đông) – Bài viết cho rằng, Việt Nam đang tiến hành “giáp công trong ngoài” khiến cho Trung Quốc tiến và lùi đều khó khăn, không có nhiều lựa chọn chính sách.

VkynoNhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất định thất bại

Tiếp tục đọc